Zateplenie, Fasády

Aj vás znepokojujú každoročne vysoké účty za energiu? Aj vy si kladiete otázku, či skutočne spotrebujete až také množstvo energie? Koľko z celkového množstva však využijete efektívne?

Podľa viacerých nezávislých štúdií priemerná slovenská domácnosť spotrebuje až 60% z celkového množstva energie na vykurovanie. Zvyšných cca 40% tvorí ohrev teplej úžitkovej vody a ostatná spotreba energie. Energia, ktorá sa dodáva do objektu na vykurovanie, postupne uniká do vonkajšieho prostredia jednotlivými stavebnými konštrukciami (obvodové steny, strop, strecha, podlaha, okná, dvere a pod.) a pri vetraní objektu. Z výsledkov meraní je zrejmé, že úniky tepla obvodovými stenami predstavujú 25 – 35% celkových strát pri rodinných domoch a dokonca 30 – 40% pri bytových domoch. Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, avšak dajú sa výrazne eliminovať. Zníženie tepelných strát obvodovým plášťom je pritom možné realizovať jedine cestou zvýšenia tepelného odporu obvodovej konštrukcie.

Otázka znižovania energetickej náročnosti budov je nanajvýš aktuálna práve v tomto čase. Čaká nás ďalšie výrazné zvyšovanie cien energií, ktoré súvisí s odstraňovaním cenových deformácií v cenách energie. V minulosti boli tieto ceny umelo držané na nízkej úrovni, ktorá nezodpovedala reálnym nákladom výrobcu tepla a štát formou dotácií vyrovnával rozdiely medzi nákladmi výrobcu tepla a maximálnou cenou, za ktorú mohol výrobca teplo predávať. Zmena cenovej politiky v podstate znamená rast spotrebiteľských cien a našinec, dlhodobo zvyknutý na nízke regulované ceny, vníma tieto zmeny obzvlášť citlivo. Je preto skutočne najvyšší čas začať veľmi seriózne rozmýšľať nad možnými cestami úspory energie. Jednou z najefektívnejších ciest úspory je zateplenie obvodového plášťa budovy, ktoré v sebe okrem aspektu energetického a ekonomického spája aj niektoré ďalšie hľadiská, od ekologických počnúc (so zníženou spotrebou energie súvisí zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia) cez hygienické (zlepšenie vnútornej klímy a tepelnej pohody) až po estetické hľadisko (so zateplením dom dostáva aj nový vzhľad).

Energetické a ekonomické hľadisko

Pri dodržaní zásad optimálneho návrhu zateplenia je možné pri zateplení jestvujúcich stavieb dosiahnuť zníženie spotreby energie potrebnej na vykurovanie v priemere od 40 až do 60%. Návratnosť investícií z titulu úspory nákladov na vykurovanie sa pri zateplení pohybuje od 6 do 15 rokov (v závislosti od tepelnoizolačných vlastností pôvodného obvodového plášťa). Nepochybne zaujímavým údajom je fakt, že až 94% bytového fondu na Slovensku nespĺňa po tepelno-technickej stránke súčasné kritéria na kvalitu obvodových konštrukcií (hodnota tepelného odporu je nižšia ako sú minimálne odporúčané hodnoty podľa platnej normy STN 73 0540).

Technické hľadisko

Zateplený obvodový plášť je možné z hľadiska stavebnej fyziky jasne diferencovať na akumulačnú zónu (nosné murivo) a zónu izolačnú (zatepľovací systém). V akumulačnej zóne sa pri vykurovaní akumuluje teplo, ktoré však cez izolačnú zónu neuniká do vonkajšieho prostredia ako v prípade nezateplených obvodových plášťov, ale v prípade zníženia teploty v miestnosti sa opätovne uvoľňuje do interiéru. To prispieva k vytvoreniu stálejšej vnútornej klímy bez väčších teplotných výkyvov.

Hygienické hľadisko

Jedným z podstatných dôvodov, prečo vôbec pristupujeme k zatepleniu, je zlepšenie hygienických a zdravotných podmienok v interiéri budovy. Zateplením obvodového plášťa dosiahneme zvýšenie vnútornej povrchovej teploty steny, čo má za následok nielen zlepšenie tepelnej pohody v miestnosti (v blízkosti steny necítime v zime chlad resp. v lete sálajúce teplo), ale taktiež eliminovanie rizika možného výskytu zdraviu škodlivých húb a plesní na studených povrchoch stien.

Ekologické hľadisko

Ďalším nezanedbateľným efektom zateplenia úzko súvisiacim s menšou spotrebou energie na vykurovanie je podstatné zníženie emisií škodlivých látok do ovzdušia. Zateplenie a s ním súvisiaca nižšia spotreba energie prispieva taktiež k úsporám primárnych neobnoviteľných zdrojov energie (drevo, uhlie, ropa, zemný plyn a pod.) a vytvára tak predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj života aj pre budúce generácie.

Stavebno-technické a estetické hľadisko

Zateplením obvodového plášťa dostáva budova okrem nového vzhľadu aj nový ochranný obal, odolný voči pôsobeniu všetkých nepriaznivých klimatických aj ekologických vplyvov. Nezanedbateľným efektom zateplenia je aj nový šat, nový výzor, ktorý budova získava. Z fádnych šedých panelových domov je tak možné vyčariť veselé a živé stavby, sídliská premeniť na architektonicky zaujímavé celky.

Ukážky termovízie budov

Termograf (1)


Termograf (2)


Termograf (3)


Termograf (4)